Мисија и Визија

Актуелности

Права и услуге

Нисте сигруни шта даље да радите?

Контактирајте нас и сазнајте потребне информације.

Позовите нас

ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 47.Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка (,,Службени лист града Чачка“ број 2/2013, 22/2013,20/2016),

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА

објављује

Ј А В Н И П О З И В
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА ЗА ИЗРАДУ И АЖУРИРАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ КАРТЕ ГРАЂАНА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ

I. Захтев за израду социјалне карте може поднети сваки пунолетни грађанин града Чачка, који сматра да је у стању социјалне потребе.

II. Захтев се подноси на прописаном обрасцу, који се може добити у Центру за социјални рад града Чачка, ул. Кнеза Милоша број 1, канцеларија бр. 4, уз личне карте подносиоца захтева и пунолетних чланова његовог домаћинства, односно очитане биометријске личне карте.

III. За израду социјалне карте грађана уз захтев потребно је доставити и:

- доказ о висини примања сваког појединачног члана домаћинства (плата, пензија, и друга примања) у предходна три месеца у односу на месец у коме се подноси захтев.

- потврду школе или факултета о редовном школовању.

Центар за социјални рад ће по службеној дужности, у складу са Законом о управном поступку, врштити увид, прибављати и обрађивати податке о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање о правима по основу социјалне карте.

IV. Грађани града Чачка којима је већ сачињена социјална карта и остварују неко од права на субвенцију комуналних услуга (грејање, вода и употреба канализације и изношење смећа) дужни су да по објављивању јавног позива обнове захтеве за даље оставривање наведеног права и обавезно доставе доказ о свим променама које су у међувремену настале у односу на неопходне доказе. Уколико се захтеви не обнове у року који је утврђен овим позивом, престаће право на субвенцију за трошкове комуналних услуга.

V. Обавештавамо грађане, да на основу члана 4. Одлуке о остваривању права у социјалној заштити из надлежности града Чачка, не сносе трошкове издавања потребних докумената пред органима локалне самоуправе.

VI. Захтеви се могу предати сваког радног дана, изузев средом, у времену од 8 до 13 часова у просторијама Центра за социјални рад града Чачка, ул. Кнеза Милоша број 1, канцеларија број 4.

VII. Пријављивање грађана почиње да тече од првог наредног дана од дана објављивања овог позива на огласној табли и веб презентацији Центра за социјални рад града Чачка и у листу „Чачански глас", и траје до 30.11.2021. године, а грађани града Чачка који већ остварују неко од права на субвенцију комуналних услуга, дужни су да захтев поднесу до 31.03.2021. године.

ДИРЕКТОР
Бранимирка Радосавчевић, дипл.социолог