Делатност

Социјална заштита је организована друштвена делатност од јавног интереса, чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву како појединаца, тако и породица, као и спречавање нaстајања и отклањања последица социјалне искључености.

Центар за социјални рад, у поступку решавања захтева и остваривања појединих права грађана од општег интереса у социјалној заштити, извршава обимне и разноврсне стручне послове.

 1. У вршењу јавних овлашћења, Центар, у складу са законом, одлучује о:
  1. остваривању права на новчану социјалну помоћ;
  2. остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица;
  3. остваривању права на помоћ за оспособљавање за рад;
  4. остваривању права на смештај у установу социјалне заштите;
  5. остваривању права на смештај одраслог лица у другу породицу;
  6. хранитељству;
  7. усвојењу;
  8. старатељству;
  9. одређивању и промени личног имена детета;
  10. мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права;
  11. мерама корективног надзора над вршењем родитељског права.

 2. У вршењу јавних овлашћења, Центар, у складу са законом, обавља следеће послове:
  • спроводи поступак посредовања – медијације у породичним односима (мирење и нагодба);
  • доставља налаз и стручно мишљење, на захтев суда, у парницама у којима се одлучује о заштити права детета или о вршењу, односно лишењу родитељског права;
  • доставља, на захтев суда, мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у породици коју је тражио други овлашћени тужилац;
  • пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којим се води поступак у спору за заштиту од насиља у породици;
  • спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља;
  • врши попис и процену имовине лица под старатељством;
  • сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и примени васпитних налога;
  • подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном тужиоцу, односно судији за малолетнике;
  • присуствује, по одобрењу суда, радњама у припремном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела (саслушање малолетног учиниоца кривичног дела, саслушање других лица), ставља предлоге и упућује питања лицима која се саслушавају;
  • доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против малолетника у погледу чињеница које се односе на узраст малолетника, чињеница потребних за оцену његове зрелости, испитује средину у којој и прилике под којима малолетник живи и друге околности које се тичу његове личности и понашања;
  • присуствује седници већа за малолетнике и главном претресу у кривичном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела;
  • обавештава суд надлежан за извршење заводске васпитне мере и орган унутрашњих послова када извршење мере не може да започне или да се настави због одбијања или бекства малолетника;
  • стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза;
  • проверава извршење васпитне мере појачаног надзора од стране родитеља, усвојитеља или старатеља и указује им помоћ у извршењу мере;
  • проверава извршење васпитне мере појачаног надзора у другој породици и указује помоћ породици у коју је малолетник смештен;
  • спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако што се брине о школовању малолетника, његовом запослењу, одвајању из средине која на њега штетно утиче, потребном лечењу и сређивању прилика у којима живи;
  • стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног боравака у установи за васпитавање и образовање малолетника,
  • доставља суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај о току извршења васпитних мера о чијем се извршењу стара;
  • обавља друге послове утврђене законом.

 3. Центар у вршењу јавних овлашћења пружа услуге социјалног рада и покреће судске поступке када је законом на то овлашћен.

 Поред послова јавних овлашћења из надлежности Републике, Центар обавља послове у сладу са Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка.

Један од битних елемената делатности Центра је учествовање у пословима планирања и развоја социјалне заштите у јединици локалне самоуправе.