Деца и млади

korisnici deca i mladi

Централно место делатности центра за социјални рад представља заштита деце и младих. Било да се ради о процени подобности родитеља током развода брака, или о процени потенцијалних усвојитеља, или о процени личности и социјалног контекста малолетне особе у поступку пред судом, наши стручни тимови у први план стављају „најбоље интересе детета или младе особе“. Они своју процену доносе руководећи се основним начелом, а то је:„Шта је у конкретном контексту најбоље за конкретно дете или младу особу“.

Превасходност најбољих интереса детета или младе особе подразумева да најбољи интереси детета имају предност над интересима родитеља, односно старатеља, установе или заједнице, у ситуацијама када се ови интереси разликују.

Партиципација детета или младе особе обезбеђује се тако што они треба да буду питани, да добију адекватне информације и могућност да изразе своје жеље, ставове и мишљење о свим питањима која их се тичу, и у свим фазама процеса заштите, и то на начин који одговара њиховом узрасту и разумевању ситуације.

Закон о социјалној заштити прописује да је малолетно лице (дете) и пунолетно лице до навршених 26 година живота (млади) корисник права и услуга у систему социјалне заштите када му је услед породичних и других животних околности, угрожено здравље, безбедност и развој, односно ако је извесно да без подршке система социјалне заштите не може да достигне оптимални ниво развоја, а нарочито:

  1. ако је без родитељског старања или у ризику од губитка родитељског старања;
  2. ако његов родитељ, старатељ или друго лице које се о њему непосредно стара није у стању да се о њему стара без подршке система социјалне заштите, услед здравствених разлога, менталног обољења, интелектуалних тешкоћа или неповољних социо-економских околности;
  3. ако има сметње у развоју (телесне, интелектуалне, менталне, сензорне, говорно- језичке, социо-емоционалне, вишеструке), а његове потребе за негом и материјалном сигурношћу превазилазе могућности породице;
  4. ако је у сукобу са родитељима, старатељем и заједницом и ако својим понашањем угрожава себе и околину;
  5. ако се суочава с тешкоћама због злоупотребе алкохола, дрога или других опојних средстава;
  6. ако постоји опасност да ће постати жртва или ако јесте жртва злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације, односно ако су му физичко, психичко или емоционално благостање и развој угрожени деловањем или пропустима родитеља, старатеља или друге особе која се о њему непосредно стара;
  7. ако је жртва трговине људима;
  8. ако је страни држављанин односно лице без држављанства, без пратње;
  9. ако се његови родитељи споре око начина вршења родитељског права;
  10. ако има друге потребе за коришћењем социјалне заштите.