Прописи

pdf Одлука о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка
pdf Правилник о условима и начину коришћења службених возила у Центру за социјални рад града Чачка
pdf Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза Центра за социјални рад града Чачка и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
pdf Обавештење - Евиденција поклона запослених за 2021. годину
pdf Одлука о додатној финансијској подршци породици са децом
pdf Правилник о субвенционисању трошкова комуналних услуга породици са троје и више деце и дететом са сметњама у развоју
pdf Правилник o буџетском рачуноводству
docx win ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА И ПРУЖАЊА УСЛУГЕ ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА
docx win ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА
docx win ПРАВИЛНИК о начину рада, саставу и финансирању сталне комисије органа старатељства за попис и процену вредности имовине штићеника
docx win ЗАКОН О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
docx win ПОРОДИЧНИ ЗАКОН
docx win ЗАКОН О МАЛOЛЕТНИМ УЧИНИОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЕЛА
docx win ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И СТАНДАРДИМА ЗА ПРУЖАНЈЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
pdf ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
pdf Одлука о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка
pdf Правилник o остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка