Мисија и Визија

Актуелности

Права и услуге

Нисте сигруни шта даље да радите?

Контактирајте нас и сазнајте потребне информације.

Позовите нас

Јавни позив за социјалну карту

 

На основу члана 47.Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка (,,Службени лист града Чачка“ број 2/2013 и 22/2013),

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  ГРАДА ЧАЧКА

О Б Ј А В Љ У Ј Е

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ  ПОДАТАКА ЗА ИЗРАДУ И АЖУРИРАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ КАРТЕ ГРАЂАНА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ

       

Захтев за израду социјалне карте може поднети сваки пунолетни грађанин града Чачка, који сматра да је у стању социјалне потребе.

Захтев се подноси на прописаном обрасцу, који се може добити у Центру за социјални рад града Чачка, ул. Кнеза Милоша број 1, канцеларија бр.4.

      III.    Уз захтев грађанин обавезно прилаже:

фотокопију личне карте, као и фотокопије личних карата пунолетних чланова породичног домаћинства, односно очитане биометријске личне карте

оверену изјаву о броју чланова домаћинства

изводе из матичних књига рођених за све малолетне чланове породичног домаћинства,

потврду школе или факултета о редовном школовању

уверење о имовном стању у месту пребивалишта и у месту рођења( уверење Пореске управе и уверење о подацима из Службе за катастар непокретности)

уверење Националне службе запошљавања за подносица захтева и пунолетне чланове домаћинства, ако су незапослени или доказ о незапослености ( листинг пријаве осигурања РФ ПИО),

доказ о висини примања сваког појединачног члана домаћинства (плата, пензија, и друга примања) у предходна три месеца у односу на месец у коме се подноси захтев.

IV. Грађани града Чачка којима је већ сачињена социјална карта, и остварују неко од права на субвенцију комуналних услуга, (грејање, вода и употреба канализације и изношење смећа) дужни су да по објављивању јавног позива обавезно доставе доказ о висини примања за сваког појединачног члана домаћинства у предходна три месеца од дана подношења захтева као и доказе о свим променама које су у међувремену настале у односу на приложене доказе из тачке III. овог позива.

Уколико се не доставе наведени докази у року који је утврђен овим позивом, ускратиће се даље остваривање права на  субвенцију за трошкове комуналних  услуга.

       

V. Обавештавамо грађане, да на основу члана 4. Одлуке о остваривању права у социјалној заштити из надлежности града Чачка, не сносе трошкове издавања потребних докумената пред органима локалне самоуправе.

              

VI. Попуњени обрасци-захтев са доказима могу се предати сваког радног понедељка, уторка, четвртка и петка у времену од 8 до 13 часова у просторијама Центра за социјални рад града Чачка, ул. Кнеза Милоша број 1, канцеларија број 4.  

    

VII. Пријављивање грађана почиње да тече од првог наредног дана од дана објављивања овог позива у листу „Чачански глас", и траје до 30.11.2017. године, а грађани града Чачка који већ остварују неко од права на субвенцију комуналних услуга, дужни су да доказе из тачке IV. доставе, до 31.03.2017. године.                                                      

                                                                                 ДИРЕКТОР

                                                   Бранимирка Радосавчевић, дипл.социолог