Мисија и Визија

Актуелности

Права и услуге

Нисте сигруни шта даље да радите?

Контактирајте нас и сазнајте потребне информације.

Позовите нас

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЛИМИЧНУ НАКНАДУ ТРОШКОВА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

На основу члана 47.Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка (,,Службени лист града Чачка“ број 2/2013, 22/2013, 20/2016, 27/21),

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА ОБЈАВЉУЈЕ 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЛИМИЧНУ НАКНАДУ ТРОШКОВА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

 1. Захтев за остваривање права на делимичну накнаду трошкова комуналних услуга могу остварити корисници новчане социјалне помоћи, хранитељске породице и лица која испуњавају услове по подацима из социјалне карте под условом да станују у властитом стану или у стану пок. родитеља, као и корисници новчане социјалне помоћи који су закупци стана у јавној својини, у складу са чл.17-21 Правилника o остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка.
 2. II. Захтев се подноси на прописаном обрасцу, који се може добити у Центру за социјални рад града Чачка, ул. Кнеза Милоша број 1, канцеларија бр. 4, уз личне карте подносиоца захтева и пунолетних чланова његовог домаћинства, односно очитане биометријске личне карте.
 3. За подношење захтева за остаривање права на делимичну накнаду трошкова комуналних услуга уз захтев потребно је доставити и:
  • доказ о висини примања сваког појединачног члана домаћинства (плата, пензија, и друга примања) у предходна три месеца у односу на месец у коме се подноси захтев.
  • потврду школе или факултета о редовном школовању.
   Центар за социјални рад ће по службеној дужности, у складу са Законом о управном поступку, врштити увид, прибављати и обрађивати податке о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање о правима по основу социјалне карте.
 4. Грађани града Чачка који остварују неко од права на субвенцију комуналних услуга (грејање, вода и употреба канализације и изношење смећа) дужни су да по објављивању јавног позива обнове захтеве за даље оставривање наведеног права и обавезно доставе доказ о свим променама које су у међувремену настале у односу на неопходне доказе. Уколико се захтеви не обнове у року који је утврђен овим позивом, престаће право на субвенцију за трошкове комуналних услуга.
 5. Обавештавамо грађане, да на основу члана 4. Одлуке о остваривању права у социјалној заштити из надлежности града Чачка, не сносе трошкове издавања потребних докумената пред органима локалне самоуправе.
 6. Захтеви се могу предати сваког радног дана у времену од 8 до 14 часова у просторијама Центра за социјални рад града Чачка, ул. Пиварска број 1.
 7. Пријављивање грађана почиње да тече од првог наредног дана од дана објављивања овог позива на огласној табли и веб презентацији Центра за социјални рад града Чачка и у листу „Чачански глас", и траје до 30.11.2023. године, а грађани града Чачка који већ остварују неко од права на субвенцију комуналних услуга, дужни су да захтев поднесу до 31.03.2023. године.

ДИРЕКТОР
Бранимирка Радосавчевић, дипл.социолог