Мисија и Визија

Актуелности

Права и услуге

Нисте сигруни шта даље да радите?

Контактирајте нас и сазнајте потребне информације.

Позовите нас

ОГЛАС - ДАВАЊЕ СТАНА У ЗАКУП

На основу члана 11. Правилника о решавању стамбених потреба социјално угрожених лица, Комисија за решавање стамбених питања Центра за социјални рад града Чачка на састанку одржаном дана 25.03.2021. године, расписује

О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ СТАНА У ЗАКУП

I. Додељује се у закуп на одређено време стан који се налази у Чачку у улици Браће Гудурића 10 ламела два приземље, површине 17,62 м2 гарсоњера, а која се састоји од једне собе, предсобља и купатила.

II. ПРАВО УЧЕШЋА НА ОГЛАСУ ИМАЈУ ИСКЉУЧИВО КОРИСНИЦИ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ.

III. УЧЕСНИЦИ НА ОГЛАСУ ДУЖНИ СУ ДА ДОСТАВЕ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

А) Уколико учесник на огласу станује као подстанар, потребно је да достави:
- уговор о подстанарском односу или
- оверену изјаву станодавца о начину коришћења стана или
- оверену изјаву да станује као подстанар.

У напред наведеном доказу неопходно је навести и дужину трајања подстанарског односа.

Б) Уколико учесник на огласу станује у стану који је без воде и канализације, влажан, дотрајао, неуслован или склон паду, потребно је да да о томе достави потврду надлежне инспекцијске службе или надлежних јавих предузећа.

Ц) Уколико учесник на огласу станује у стану без правног основа, потребно је да достави решење ЈП „Градац“ о предвиђеном рушењу објекта или привођењу намени истог.

Д) СВАКИ УЧЕСНИК НА ОГЛАСУ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ ДОКАЗ ДА ОН ИЛИ ЧЛАНОВИ ЊЕГОВОГ ПОРОДИЧНОГ ДОМАЋИНСТВА НЕ ПОСЕДУЈУ У ВЛАСНИШТВУ БИЛО КАКАВ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА И НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

За доказивање непоседовања у власништву стамбених објеката доставља се:
- уверење Службе за катастар непокретности Чачак и из места рођења,
- уверење пореске управе Чачак и из места рођења и
- оверену изјаву да не поседује стамбени објекат на територији Републике Србије.

Е) Учесник на огласу је дужан да достави и доказ о броју чланова породичног домаћинства, и то:
- фотокопију важеће личне карте за себе и све пунолетне чланове породичног домаћинства,
- извод из матичне књиге рођених за малолетне чалнове породичног домаћинства,
- извод из матичне књиге венчаних, ( не старији од 3 месеца),
- ванбрачни статус подносиоца захтева утврђиваће се према последњем решењу о коришћењу права на новчану социјалну помоћ,
- потврду о редовном школовању за пунолетну децу (средња школа или факултет),
- доказ да је члан породичног домаћинства одсутан због служења војног рока или редовног школовања,
- доказ о обавези издржавања лица која са учесником огласа живе у заједничком домаћинству.

Ф) Доказ о инвалидности или телесном оштећењу подносиоца на огласу или чланова његовог породичног домаћинства, а уколико иста постоји- доказује се решењем органа вештачења Фонда ПИО.

Г) Доказ о дужини коришћења права из социјaлне заштите (Решење о признавању права на новчану социјалну помоћ/материјално обезбеђење, из службене евиденције Центра за социјални рад)

III. Обрасци пријава са текстом огласа могу се добити на пријавници Центра код радника обезбеђења, сваког радног дана у времену од 8 до 14 часова.

IV. Оглас је истакнут на огласној табли Центра за социјални рад града Чачка дана 26.03.2021. године, као и на сајту Центра за социјални рад града Чачка.

V. Рок за достављање потребне документације износи 20 календарских дана и тече од првог наредног дана од дана објављивања огласа на огласној табли Центра, а истиче дана 15.04.2021. године.

VI. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

УЧЕСНИК НА ОГЛАСУ, КОЈИ У ВРЕМЕНУ ОД ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ДО ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ СТАНА У ЗАКУП, РЕШИ СВОЈЕ СТАМБЕНО ПИТАЊЕ НА ДРУГИ НАЧИН, ДУЖАН ЈЕ ДА ПОД ПРЕТЊОМ КРИВИЧНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ О ТОМЕ ОБАВЕСТИ КОМИСИЈУ.

БЕЗ ОБЗИРА НА БРОЈ БОДОВА КОЈИ ЈЕ УТВРЂЕН РАНГ ЛИСТОМ, СТАН СЕ НЕЋЕ ДАТИ У ЗАКУП ЛИЦУ ЗА КОЈЕ СЕ УТВРДИ ДА ОН ИЛИ ЧЛАН ЊЕГОВОГ ПОРОДИЧНОГ ДОМАЋИНСТВА ПОСЕДУЈЕ У ВЛАСНИШТВУ БИЛО КАКАВ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

Председник Комисије за решавање стамбених питања
Марија Воjводић